BASES REGULADORES DE LA
QUARTA EDICIÓ AL MÈRIT FALLER DE LES FALLES DE PATERNA

PREÀMBUL

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza aquest certamen, el qual consisteix a atorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sinó ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’aquest certamen és reconéixer de forma pública el treball i els mèrits siguen individuals o col·lectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la dècada del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, són un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, sent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, són a més, el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada l’any 1981, és una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar aquests certàmens d’una manera objectiva, desinteressada i imparcial.

És per això que hem creat les següents Bases Reguladores, per tal de donar base jurídica a tan rellevant certamen.

JURAT
Article 1

El jurat estarà compost per onze (11) vots, deu (10) vocals i un (1) president.

Article 2

Els vocals seran designats de la següent manera:

Quatre (4) components de la falla Vicente Mortes, que hauran d’estar en possessió de la insígnia d’or de junta local fallera de Paterna o de la insígnia d’or de la comissió.

Quatre (4) components que hauran de tindre la insígnia d’or de la junta local fallera. Entre aquests components, no podrà haver-hi més d’un faller de la mateixa comissió fallera de Paterna, com a màxim un faller d’altra localitat i com a màxim un no faller.

Un (1) component serà virtual, i les seues decisions eixiran de les votacions públiques que el públic faça a la web fallesdepaterna.es

Un (1) component que serà el guanyador de l’edició anterior.

El president del jurat serà el president de la falla Vicente Mortes o persona que aquest designe. Per tal de formar part del jurat a excepció del vocal elegit per lliure designació o el guanyador de l’any anterior, així com el president, s’haurà d’enviar un correu electrònic amb la seua candidatura i justificar la possessió de la insígnia al moment d’enviar dit correu, així com la seua afiliació a una comissió fallera si és el cas a fallamortes@gmail.com amb l’assumpte JURAT.

Article 3

El guanyador de l’edició anterior en cas de ser una persona física viva o un representant de la persona jurídica serà convidat a ser membre del jurat. Si desistira de tal invitació el seu lloc s’afegiria al vocal de lliure designació que té el president.

Article 4

Les decisions del jurat seran sempre per majoria, no es permet l’abstenció a les votacions, i tan sols en cas d’empat el president del jurat podrà votar per tal de desempatar.

Article 5

L’elecció del jurat serà per sorteig. Si no es completara els membres del jurat, la falla Vicente Mortes designarà de forma lliure qui crega oportú, on no es tindrà en compte les limitacions per falla o recompensa.

Article 6

Cap persona de forma individual que siga part del jurat pot ser candidata.

Article 7

No s’estableix cap classe d’edicions mínimes o màximes dels jurats, ni cap classe de preferència per càrrec o antiguitat.

CANDIDATURES

S’estableixen dues categories:

Article 8

1º Premi al mèrit faller altruista

Premi individual o col·lectiu atorgat a una persona, grup o entitat que desenvolupe el seu treball per les falles de paterna de manera altruista i per amor a la festa.

2º Premi al mèrit faller professional o institucional

Premi individual o col·lectiu destinat a persones, grups o entitats que desenvolupen el seu treball des del punt de vista professional, empresarial o institucional, i que decideixen invertir el seu temps, recursos, pressupostos i estima a les falles de Paterna

Article 9

Qualsevol persona, grup o entitat pot proposar o proposar-se com a candidata al premi al mèrit faller. Per tal de fer-ho ha d’enviar un correu electrònic a fallamortes@gmail.com. Al mateix proposarà a una persona, grup o entitat i raonarà el perquè és mereixedora del citat premi així com la categoria a la que opta. No es podrà valorar res que no haja sigut proposat, o valorar cap proposta que no estiga raonada. Si fora necessari, es podrà demanar a la persona proposant més informació sobre la seua candidatura.

Article 10

No podran optar a ser candidates totes aquelles propostes premiades en edicions anteriors d’aquest concurs, ni els semifinalistes de l’edició anterior, ni els finalistes de les dues edicions anteriors.

Article 11

Una vegada tancat el període de recepció, el jurat farà un primer garbell al qual es quedaran un màxim de deu (10) propostes semifinalistes. Per això cada jurat elegirà cinc (5) candidates, i les deu (10) amb més vots passaran a la segona fase. En cas d’empat, el President decidirà quines candidatures entren fins a un total de 10 i quines no entre les candidates empatades.

Per a la fase semifinal, el jurat triarà tres (3) candidatures cadascun, quedant per a la fase final, les 5 candidatures amb més vots. En cas d’empat a la part eliminatòria, el President decidirà quines candidatures entren fins a un total de 5 i quines no entre les candidates empatades.

Per a la fase final, el jurat triarà una única candidatura, i en cada ronda anirà eliminant a una candidata, en cas d’empat a l’últim lloc, el president decidirà que candidatura queda eliminada.

Article 12

Totes les votacions seran secretes i per escrit, tots els membres del jurat podran vore in situ el resultat de les mateixes, posteriorment, es destruiran.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
ARTICLE 13

A la pàgina web www.fallesdepaterna.es es podrà consultar tant les bases, així com els membres del jurat i candidatures.

PREMI
Article 14

Els premis consistiran en el reconeixement públic i en un socarrat com a record, el qual, serà entregat en dia i data a decidir per la falla Vicente Mortes.

Article 15

Les decisions del jurat seran inapel·lables, ja que es tracten de valoracions personals.

CALENDARI
Article 16

S’estableix el següent calendari:

S’estableix el següent calendari:

18 Gen 22 Publicació de les bases

20 Gen 22 Obertura admissió membres del jurat

23 Gen 22 Tancament admissió membres del jurat

26 Gen 22 Sorteig, Designació i publicació del jurat

27 Gen 22 Obertura admissió candidatures

03 Feb 22 Tancament admissió candidatures

05 Feb 22 Publicació provisional de candidatures

07 Feb 22 Publicació definitiva de candidatures

08 Feb al 08 Mar 22 Reunions, votacions i elecció del guanyador

Per confirmar LLiurament del premi