BASES REGULADORES DE LA
TERCERA EDICIÓ AL MÈRIT FALLER DE LES FALLES DE PATERNA

PREÀMBUL

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza aquest certamen, el qual consisteix a atorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sinó ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’aquest certamen és reconéixer de forma pública el treball i els mèrits siguen individuals o col·lectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la dècada del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, són un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, sent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, són a més, el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada l’any 1981, és una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar aquests certàmens d’una manera objectiva, desinteressada i imparcial.

És per això que hem creat les següents Bases Reguladores, per tal de donar base jurídica a tan important certamen.

JURAT
Article 1

El jurat estarà compost per onze (11) persones, deu (10) vocals i un (1) president.

Article 2

Els vocals seran designats de la següent manera:

Quatre (4) components de la falla Vicente Mortes, que hauran d’estar en possessió de la insígnia d’or de junta local fallera de Paterna o de l’insígnia d’or de la comissió.

Quatre (4) components que hauran de tindre la insígnia d’or de la junta local fallera. Entre aquestos components, no podrà haver-hi més d’un faller de la mateixa comissió fallera de Paterna, com a màxim un faller d’altra localitat i com a màxim un no faller.

Un (1) components de lliure designació triat pel president del jurat.

Un (1) component que serà el guanyador de l’edició anterior.

Per tal de formar part del jurat a excepció del vocal elegit per lliure designació i el guanyador de l’any anterior, s’haurà d’enviar un correu electrònic amb la seua candidatura i justificar la possessió de la insígnia al moment d’enviar dit correu, així com la seua afiliació a una comissió fallera si és el cas a fallamortes@gmail.com amb l’assumpte JURAT.

Article 3

El guanyador de l’edició anterior en cas de ser una persona física viva o un representant de la persona jurídica serà convidat a ser membre del jurat. Si desistira de tal invitació el seu lloc s’afegiria al vocal de lliure designació que té el president.

Article 4

Les decisions del jurat seran sempre per majoria, no es permet l’abstenció a les votacions, i tan sols en cas d’empat el president del jurat podrà votar per tal de desempatar.

Article 5

L’elecció del jurat serà per sorteig tant en la primera com en les diferents edicions a celebrar, respectant els membres màxims abans descrits. Si no es completara els membres del jurat, la falla Vicente Mortes designarà de forma lliure qui crega oportú, on no es tindrà en compte les limitacions per falla o recompensa.

Article 6

Cap persona de forma individual que siga part del jurat pot ser candidata.

Article 7

No s’estableix cap classe d’edicions mínimes o màximes dels jurats, ni cap classe de preferència per càrrec o antiguitat.

CANDIDATURES
Article 8

Qualsevol persona, grup o entitat pot proposar o proposar-se com a candidata al premi al mèrit faller.
Per tal de fer-ho ha d’enviar un correu electrònic a fallamortes@gmail.com. Al mateix proposarà a una persona, grup o entitat i raonarà el perquè és mereixedora del citat premi. No es podrà valorar res que no haja sigut proposat, o valorar cap proposta que no estiga raonada.
Si fóra necessari, es podrà demanar a la persona proposant més informació sobre la seua candidatura.

Article 9

No podran optar a ser candidates totes aquelles propostes premiades en edicions anteriors d’aquest concurs, ni els semifinalistes de l’edició anterior, ni els finalistes de les dues edicions anteriors.

Article 10

Una vegada tancat el període de recepció, el jurat farà un primer garbell al qual es quedaran un màxim de deu (10) propostes semifinalistes. Per això cada jurat elegirà cinc (5) candidates, i les deu (10) amb més vots passaran a la segona fase. En cas d’empat, el President decidirà quines candidatures entren fins a un total de 10 i quines no entre les candidates empatades.

Per a la fase semifinal, el jurat triarà tres (3) candidatures cadascun, quedant per a la fase final, les 5 candidatures amb més vots. En cas d’empat a la part eliminatòria, el President decidirà quines candidatures entren fins a un total de 5 i quines no entre les candidates empatades.

Per a la fase final, el jurat triarà una única candidatura, i en cada ronda anirà eliminant a una candidata, en cas d’empat a l’últim lloc, el president decidirà que candidatura queda eliminada.

Article 11

Totes les votacions seran secretes i per escrit, es guardaran a un arxiu, i podran ser consultades, baix petició prèvia.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
Article 12

A la pàgina web www.fallesdepaterna.es es podrà consultar tant les bases, així com els membres del jurat i candidatures.

PREMI
ARTICLE 13

El premi consistirà en el reconeixement públic i en un socarrat com a record, el qual, serà entregat a l’acte de presentació de la falla Vicente Mortes el pròxim 12 de desembre de 2020.

Article 14

Les decisions del jurat seran inapel·lables, ja que es tracten de valoracions personals.

CALENDARI
Article 15

S’estableix el següent calendari:

17 Oct 20 Publicació de les bases
20 Oct 20 Obertura admissió membres del jurat
25 Oct 20 Tancament admissió membres del jurat
26 Oct 20 Sorteig i Designació del jurat
27 Oct 20 Obertura admissió candidatures
1 Nov 20 Tancament admissió candidatures
2 Nov 20 Publicació provisional de candidatures
4 Nov 20 Publicació definitiva de candidatures
7 Nov al 6 Des 20 Reunions, votacions i elecció del guanyador
12 Des 20 LLiurament del premi