BASES REGULADORES DE LA
SEGONA EDICIÓ AL MÈRIT FALLER DE LES FALLES DE PATERNA

PREÀMBUL

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza este certamen, el qual consisteix a atorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sinó ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’aquest certamen és reconéixer de forma pública el treball i els mèrits siguen individuals o col·lectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la dècada del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, són un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, sent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, són a més el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada l’any 1981, és una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar aquests certàmens d’una manera objectiva, desinteressada i imparcial.

És per això que hem creat les següents Bases Reguladores, per tal de donar base jurídica a tan important certamen.

JURAT
Article 1

El jurat estarà compost per onze (11) persones, deu (10) vocals i un (1) president.

Article 2

El jurat el compondran persones físiques en possessió de la insígnia d’or de Junta Local Fallera de Paterna o insígnia d’Or de la Falla Vicente Mortes.
Per tal de formar part del jurat haurà d’enviar un correu electrònic amb la seua candidatura i justificar la possessió de la insígnia al moment d’enviar dit correu, així com la seua afiliació a una comissió fallera si és el cas a fallamortes@gmail.com

Article 3

La falla Vicente Mortes comptarà amb cinc (5) vocals i el president, el qual serà sempre el president de la comissió, tinga o no l’insígnia d’or de junta local requerida per als vocals.
La resta de vocals podran ser fallers o no, sempre respectant l’article segon.

Article 4

Cada comissió fallera no podrà tindre més d’un (1) membre de la seua comissió al jurat. Tampoc podrà haver-hi més d’un membre de jurat que no siga faller. Podrà pertànyer al jurat un faller d’altra població diferent a Paterna. El nombre de membres fallers d’altres poblacions no podrà ser major a dos (2) i sempre han de reunir el requisit establert a l’article segon.

Article 5

Les decisions del jurat seran sempre per majoria, no es permet l’abstenció a les votacions, i tan sols en cas d’empat el president del jurat podrà votar per tal de desempatar.

Article 6

L’elecció del jurat serà per sorteig tant en la primera com en les diferents edicions a celebrar, respectant els membres màxims abans descrits. Si no es completara els membres del jurat, la falla Vicente Mortes designarà de forma lliure qui crega oportú, on no es tindrà en compte les limitacions per falla o recompensa.

Article 7

Cap persona de forma individual que siga part del jurat pot ser premiada.

Article 8

No s’estableix cap classe d’edicions mínimes o màximes dels jurats, ni cap classe de preferència per càrrec o antiguitat.

CANDIDATURES
Article 9

Qualsevol persona, grup o entitat pot proposar o proposar-se com a candidata al premi al mèrit faller.
Per tal de fer-ho ha d’enviar un correu electrònic a fallamortes@gmail.com. Al mateix proposarà a una persona, grup o entitat i raonarà el perquè és mereixedora del citat premi. No es podrà valorar res que no haja sigut proposat, o valorar cap proposta que no estiga raonada.
Si fóra necessari, es podrà demanar a la persona proposant més informació sobre la seua candidatura.

Article 10

No podran optar a ser candidates totes aquelles propostes premiades en edicions anteriors d’aquest concurs.

Article 11

Una vegada tancat el període de recepció, el jurat farà un primer garbell al qual es quedaran un màxim de deu (10) propostes semifinalistes. Per això cada jurat elegirà cinc (5) candidates, i les deu (10) amb més vots passaran a la segona fase. En cas d’empat, el President decidirà quines candidatures entren fins a un total de 10 i quines no entre les candidates empatades.

Per a la fase semifinal, el jurat triarà tres (3) candidatures cadascun, quedant per a la fase final, les 5 candidatures amb més vots. En cas d’empat a la part eliminatòria, entraran totes les empatades al quint lloc.

Per a la fase final, el jurat triarà una única candidatura, i en cada ronda anirà eliminant a una candidata, en cas d’empat a l’últim lloc, el president decidirà que candidatura queda eliminada.

Article 12

Totes les votacions seran secretes i per escrit, es guardaran a un arxiu, i podran ser consultades, baix petició prèvia.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
Article 13

A la pàgina web www.fallesdepaterna.es es podrà consultar tant les bases, així com els membres del jurat i candidatures.

PREMI
ARTICLE 14

El reconeixement en forma de premi, serà entregat al sopar de gala dels fallers d’honor que la falla Vicente Mortes organitzarà a l’efecte.

Article 15

Les decisions del jurat seran inapel·lables, ja que es tracten de valoracions personals.

CALENDARI
Article 16

S’estableix el següent calendari:

02 Gen 19 Publicació de les bases
03 Gen 19 Obertura admissió membres del jurat
07 Gen 19 Tancament admissió membres del jurat
08 Gen 19 Sorteig i Designació del jurat
09 Gen 19 Obertura admissió candidatures
15 Gen 19 Tancament admissió candidatures
16 Gen 19 Publicació provisional de candidatures
17 Gen al 07 Feb 19 Reunions, votacions i elecció del guanyador
08 Feb 19 LLiurament del premi