BASES REGULADORES DE LA
PRIMERA EDICIÓ AL MÈRIT FALLER DE LES FALLES DE PATERNA

PREÀMBUL

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza aquest certamen, el qual consisteix en atorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sinó ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’aquest certamen és reconéixer de forma pública el treball i els mèrits siguen individuals o col·lectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la dècada del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, són un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, sent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, són a més el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada l’any 1981, és una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar aquests certàmens d’una manera objectiva, desinteressada i imparcial.

És per això que hem creat les següents Bases Reguladores, per tal de donar base jurídica a tan important certamen.

JURAT
Article 1

El jurat estarà compost per onze (11) persones, deu (10) vocals i (1) president.

Article 2

El jurat el compondran persones físiques en possessió de la insígnia d’or de Junta Local Fallera de Paterna. Per tal de formar part del jurat haurà d’enviar un correu electrònic amb la seua candidatura i justificar la possessió de la insígnia al moment d’enviar dit correu, així com la seua afiliació a una comissió fallera si és el cas a fallamortes@gmail.com

Article 3

La falla Vicente Mortes comptarà amb cinc (5) vocals i el president, el qual serà sempre el president de la comissió, tinga o no l’insígnia d’or de junta local requerida per als vocals. La resta de vocals podran ser fallers o no, sempre respectant l’article segon.

Article 4

Cada comissió fallera no podrà tindre més d’un (1) membre de la seua comissió al jurat. Tampoc podrà haver-hi més d’un membre de jurat que no siga faller. Podrà pertànyer al jurat un faller d’altra població diferent a Paterna. El nombre de membres fallers d’altres poblacions no podrà ser major a dos (2) i sempre han de reunir el requisit establert a l’article segon.

Article 5

Les decisions del jurat seran sempre per majoria, no es permet l’abstenció a les votacions, i tan sols en cas d’empat el president del jurat podrà votar per tal de desempatar.

Article 6

L’elecció del jurat serà per sorteig tant en la primera com en les diferents edicions a celebrar, respectant els membres màxims abans descrits. Si no es completara els membres del jurat, la falla Vicente Mortes designarà de forma lliure qui crega oportú, on no es tindrà en compte les limitacions per falla o recompensa.

Article 7

Cap persona de forma individual que siga part del jurat pot ser premiada.

Article 8

No s’estableix cap classe d’edicions mínimes o màximes dels jurats, ni cap classe de preferència per càrrec o antiguitat.

CANDIDATURES
Article 9

Qualsevol persona, grup o entitat pot proposar o proposar-se com a candidata al premi al mèrit faller. Per tal de fer-ho ha d’enviar un correu electrònic a fallamortes@gmail.com. Al mateix proposarà a una persona, grup o entitat i raonarà el perquè és mereixedora del citat premi. No es podrà valorar res que no haja sigut proposat, o valorar cap proposta que no estiga raonada.
Si fóra necessari, es podrà demanar a la persona proposant més informació sobre la seua candidatura.

Article 10

Es publicarà les propostes que han arribat, i es donarà un temps d’almenys 48 hores per a fer al·legacions. Tota proposta que no estiga argumentada no es tindrà en compte.

Article 11

Una vegada tancat el període de recepció, el jurat farà una primera elecció en la que es quedaran un màxim de deu (10) propostes semifinalistes. Per això cada jurat elegirà cinc (5) candidates, i les deu (10) amb més vots passaran a la segona fase. En cas d’empat, totes les candidatures empatades en últim lloc entraran a la fase de semifinal.

Per a la fase semifinal, el jurat triarà tres (3) candidatures cadascun, quedant per a la fase final, les 5 candidatures amb més vots. En cas d’empat a la part eliminatòria, entraran totes les empatades al quint lloc.

Per a la fase final, el jurat triarà una única candidatura, i en cada ronda anirà eliminant a una candidata, en cas d’empat a l’últim lloc, el president decidirà que candidatura queda eliminada.

Article 12

Totes les votacions seran secretes i per escrit, es guardaran a un arxiu, i podran ser consultades, baix petició prèvia.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ
Article 13

A la pàgina web www.fallesdepaterna.es es podrà consultar tant les bases, així com els membres del jurat i candidatures.

PREMI
ARTICLE 14

El reconeixement en forma de premi, serà entregat al sopar de gala dels fallers d’honor que la falla Vicente Mortes organitzarà a l’efecte.

Article 15

Les decisions del jurat seran inapel·lables, ja que es tracten de valoracions personals.

CALENDARI
Article 16

S’estableix el següent calendari:

29 Nov 18 Publicació de les bases
30 Nov 18 Obertura admissió membres del jurat
08 Des 18 Tancament admissió membres del jurat
09 Des 18 Sorteig i Designació del jurat
10 Des 18 Obertura admissió candidatures
22 Des 18 Tancament admissió candidatures
26 Des 18 Publicació provisional de candidatures
27 Des 18 Obertura d’al·legacions candidatures
29 Des 18 Tancament d’al·legacions candidatures
07 al 23 Gen 19 Reunions i votacions prèvies del jurat
24 al 31 Gen 19 Elecció de candidatura guanyadora
09 Feb 19 Acte i entrega del premi