Bases Reguladores De La Primera Edició al Mérit Faller a les Falles de Paterna

BASES REGULADORES DE LA PRIMERA EDICIÓ AL MÉRIT FALLER A LES FALLES DE PATERNA

PREÀMBUL

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza aquest certamen, el qual consisteix en otorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sino ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’aquest certamen es reconèixer de forma pública el treball i els mèrits ja siguen individuals o colectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la década del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, son un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, siguent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, son a més el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada al 1981, es una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar aquests certamen d’una manera objectiva, desinteresada i imparcial.

Es per això que hem creat les seuents BASES REGULATORIES, per tal de donar base jurídica a tant important certamen.

JURAT

Artícle 1

El jurat estarà composat per onze (11) persones, deu (10) vocals i (1) president.

Artícle 2

El jurat el composaran persones físiques en possessió de la insígnia d’or de Junta Local Fallera de Paterna. Per tal de formar part del jurat haurà d’enviar un correu electrònic amb la seua candidatura i justificar la possessió de la insígnia al moment d’enviar dit correu, aixina com la seua afiliació a una comissió fallera si es el cas a fallamortes@gmail.com

Artícle 3

La falla Vicente Mortes comptarà amb cinc (5) vocals i el president, el qual serà sempre el president de la comissió, tinga o no l’insignia d’or de junta local requerida per als vocals. La resta de vocals podran ser fallers o no, sempre respectant l’article segon.

Artícle 4

Cada comissió fallera no podrà tindre més d’un (1) membre de la seua comissió al jurat. Tampoc podrà haver-hi més d’un membre de jurat que no siga faller. Podrà pertànyer al jurat un faller d’altra població diferent a Paterna. El número de membres fallers d’altres poblacions no podrà ser major a dos (2) i sempre han de reunir el requisit establert a l’article segon.

Artícle 5

Les decisions del jurat seran sempre per majoria, no es permet l’abstenció a les votacions, i tan sols en cas d’empat el president del jurat podrà votar per tal de desempatar.

Artícle 6

L’elecció del jurat serà per sorteig tan en la primera com en les diferents edicions a celebrar, respectant els membres màxims abans descrits. Si no es completara els membres del jurat, la falla Vicente Mortes designarà de forma lliure qui crega oportú, on no es tindrà en compte les limitacions per falla o recompensa.

Artícle 7

Cap persona de forma individual que siga part del jurat pot ser premiada.

Artícle 8

No s’estableix cap tipus d’edicions mínimes o màximes dels jurats, ni cap tipus de preferència per càrrec o antiguitat.

CANDIDATURES

Artícle 9

Qualsevol persona, grup o entitat pot proposar o proposar-se com a candidata al premi al merit faller. Per tal de fer-ho ha d’enviar un correu electrònic a fallamortes@gmail.com. Al mateix proposarà a una persona, grup o entitat i raonarà el perquè es mereixedora del citat premi. No es podrà valorar res que no haja sigut proposat, o valorar cap proposta que no estiga raonada.

Si fora necessari, es podrà demanar a la persona proposant més informació sobre la seua candidatura.

Artícle 10

Es publicarà les propostes que han arribat, i es donarà un temps de almenys 48 hores per a fer al.legacions. Tota proposta que no estiga argumentada no es tindrà en compte.

Artícle 11

Una vegada tancat el període de recepció, el jurat farà una primera criba a la que es quedaran un màxim de deu (10) propostes semifinalistes. Per això cada jurat elegirà cinc (5) candidates, i les deu (10) amb més votos pasaràn a la segona fase. En cas d’empat, totes les candidatures empatades en últims lloc entraran a la fase de semifinal.

Per a la fase semifinal, el jurat triarà tres (3) candidatures cadascun, quedant per a la fase final, les 5 candidatures amb més votos. En cas d’empat a la part eliminatòria, entraran totes les empatades al quint lloc.

Per a la fase final, el jurat triarà una única candidatura, i en cada ronda anirà eliminant a una candidata, en cas d’empat a l’últim lloc, el president decidirà que candidatura queda eliminada.

Artícle 12

Totes les votacions seran secretes i per escrit, es guardaran a un arxiu, i podran ser consultades, baix petició prèvia.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ

Artícle 13

A la pàgina web www.fallesdepaterna.es es podrà consultar tant les bases, així com els membres del jurat i candidatures.

 PREMI

Artícle 14

El reconeixement en forma de premi, serà entregat al sopar de gala dels fallers d’honor que la falla Vicente Mortes organitzarà a l’efecte.

Artícle 15

Les decisions del jurat seran inapel·lables, ja que es tracten de valoracions personals.

CALENDARI

Artícle 16

S’estableix el seuent calendari:

29 de NOVEMBRE de 2018                    Publicació de les bases

30 de NOVEMBRE de 2018                    Obertura admissió membres de jurat

8 de DESSEMBRE de 2018                     Tancament admissió membres de jurat

9 de DESSEMBRE de 2018                     Sorteig i Designació de jurat

10 de DESSEMBRE de 2018                   Obertura admissió candidatures

22 de DESSEMBRE de 2018                   Tancament admissió candidatures

26 de DESSEMBRE de 2018                   Publicació provisional de candidatures

27 de DESSEMBRE de 2018                   Obertura d’al.legacions candidatures

29 de DESSEMBRE de 2018                   Tancament d’al.legacions candidatures

7 al 23 de GENER de 2019                     Reunions i votacions prèvies del jurat

24 al 31 de GENER de 2019                   Elecció de candidatura guanyadora

9 de FEBRER de 2019                              Acte i Entrega del premi

 

DESCARREGA EL PDF ⇓