Bases Reguladores De La Segon Edició al Mérit Faller a les Falles de Paterna

BASES REGULADORES DE LA SEGONA EDICIÓ AL MÈRIT FALLER A LES FALLES DE PATERNA

PREÀMBUL

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza este certamen, el qual consistix en atorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sinó ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’este certamen és reconéixer de forma pública el treball i els mèrits siguen individuals o col·lectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la dècada del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, són un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, sent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, són a més el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada el 1981, és una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar este certamen d’una manera objectiva, desinteressada i imparcial.

És per això que hem creat les següents BASES REGULADORES, per tal de donar base jurídica a tan important certamen.

JURAT

Article 1

El jurat estarà compost per onze (11) persones, deu (10) vocals i (1) president.

Article 2

El jurat el compondran persones físiques en possessió de la insígnia d’or de Junta Local Fallera de Paterna o insígnia d’Or de la Falla Vicente Mortes.

Per tal de formar part del jurat haurà d’enviar un correu electrònic amb la seua candidatura i justificar la possessió de la insígnia al moment d’enviar dit correu, així com la seua afiliació a una comissió fallera si és el cas a fallamortes@gmail.com

Article 3

La falla Vicente Mortes comptarà amb cinc (5) vocals i el president, el qual serà sempre el president de la comissió, tinga o no la insígnia d’or de junta local o de la falla requerida per als vocals.

La resta de vocals podran ser fallers o no, sempre respectant l’article segon.

Article 4

Cada comissió fallera no podrà tindre més d’un (1) membre de la seua comissió al jurat. Tampoc podrà haver-hi més d’un membre de jurat que no siga faller. Podrà pertànyer al jurat un faller d’altra població diferent a Paterna. El nombre de membres fallers d’altres poblacions no podrà ser major a dos (2) i sempre han de reunir el requisit establert a l’article segon.

Article 5

Les decisions del jurat seran sempre per majoria, no es permet l’abstenció a les votacions, i tan sols en cas d’empat el president del jurat podrà votar per tal de desempatar.

Article 6

L’elecció del jurat serà per sorteig tant en la primera com en les diferents edicions a celebrar, respectant els membres màxims abans descrits. Si no es completara els membres del jurat, la falla Vicente Mortes designarà de forma lliure qui crega oportú, on no es tindrà en compte les limitacions per falla o recompensa.

Article 7

Cap persona de forma individual que siga part del jurat pot ser premiada.

Article 8

No s’establix cap número d’edicions mínimes o màximes dels jurats, ni cap classe de preferència per càrrec o antiguitat.

CANDIDATURES

Article 9

Qualsevol persona, grup o entitat pot proposar o proposar-se com a candidata al premi al mèrit faller.

Per tal de fer-ho ha d’enviar un correu electrònic a fallamortes@gmail.com. Al mateix proposarà a una persona, grup o entitat i raonarà el perquè és mereixedora del citat premi. No es podrà valorar res que no haja sigut proposat, o valorar cap proposta que no estiga raonada.

Si fóra necessari, es podrà demanar a la persona proposant més informació sobre la seua candidatura

Article 10

No podran optar a ser candidates totes aquelles propostes premiades en edicions anteriors d’este concurs.

Article 11

Una vegada tancat el període de recepció, el jurat farà un primer garbell a el que es quedaran un màxim de deu (10) propostes semifinalistes. Per això cada jurat elegirà cinc (5) candidates, i les deu (10) amb més vots passaran a la segona fase. En cas d’empat, el President decidirà quines candidatures entren fins a un total de 10 i quines no entre les candidates empatades.

Per a la fase semifinal, el jurat triarà tres (3) candidatures cadascun, quedant per a la fase final, les 5 candidatures amb més vots. En cas d’empat serà el president qui decidirà les candidatures que entren a la final d’entre les empatades.

Per a la fase final, el jurat triarà una única candidatura, i en cada ronda anirà eliminant a una candidata, en cas d’empat a l’últim lloc, el president decidirà que candidatura queda eliminada.

Article 12

Totes les votacions seran secretes i per escrit, es guardaran a un arxiu, i podran ser consultades, baix petició prèvia.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ

Artícle 13

A la pàgina web www.fallesdepaterna.es es podrà consultar tant les bases, així com els membres del jurat i candidatures.

PREMI

Artícle 14

El reconeixement en forma de premi, serà entregat al sopar de gala dels fallers d’honor que la falla Vicente Mortes organitzarà a l’efecte.

Artícle 15

Les decisions del jurat seran inapel·lables, ja que es tracten de valoracions personals.

CALENDARI

Artícle 16

S’establix el següent calendari:

2 de GENER de 2019
            Publicació de les bases

3 de GENER de 2019
            Obertura de l’admissió membres de jurat

7 de GENER de 2019
            Tancament de l’admissió membres de jurat

8 de GENER de 2019
            Sorteig i Designació de jurat

9 de GENER de 2019
            Obertura de l’admissió candidatures

15 de GENER de 2019
            Tancament de l’admissió candidatures

16 de GENER de 2019
            Publicació candidatures admeses i excloses

Del 17 de GENER al 7 de FEBRER de 2019
Reunions, votacions i elecció del guanyador

8 de FEBRER de 2019
            Lliurament del Premi.

DESCARREGA EL PDF ⇓